Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

(angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR)

Text aktualizován ke dni: 12. 05. 2018Milé hráčky, milí hráči,

Někteří z Vás jistě zaregistrovali šrumec okolo nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR, čti dží dý-pí-ár). Slovy našeho právníka, povinnosti jsou obdobné jako u našeho domácího českého zákona o ochraně osobních údajů, jen za jejich nedodržení konečně hrozí pořádné sankce. Takže i my, organizátoři Vašich oblíbených larpů a provozovatelé těchto stránek, se připojujeme ke všeobecné panice a poučujeme Vás tímto o tom, co všechno o Vás víme, k čemu to využíváme a jaká ohledně toho máte vůči nám práva (a jaká práva máme my).

Pro další využívání služeb těchto stránek a potažmo Vaši účast na nabízených larpech (=volnočasových akcích nabízených na těchto stránkách) budeme požadovat Váš souhlas s poskytnutím, zpracováním a uchováváním Vašich osobních údajů, ve smyslu následujícího poučení. Máte právo tento souhlas odmítnout, což však bude mít za následek, že Vám nebudeme mít jak umožnit, abyste se nabízených larpů zúčastnil/a.


Jaká Vaše data sbíráme a z jakých zdrojů?

Data si opatřujeme výhradně z formuláře, který je součástí Vašeho uživatelského profilu na těchto stránkách, a který Jste vyplnili při zakládání Vašeho profilu.


Sbíráme o Vás tři druhy dat:

O Vašich identifikačních, kontaktních a herních údajích budeme společně mluvit jako o osobních údajích.

U všech hráčů pak na místě larpu samotného vyžadujeme předložení průkazu totožnosti a u zahraničních hráčů rovněž osvědčení o zdravotním pojištění. Tyto úkony však slouží k ověření úplnosti a pravdivosti dříve poskytnutých osobních údajů, případně k zjištění údajů uvedených výše. Žádné další údaje z těchto průkazů nejsou získávány ani zpracovávány (tím méně uchovávány).

Dále máme u hráčů, platících účastnický poplatek na některý larp předem, k dispozici číslo bankovního účtu, ze které byla platba poukázána. Tuto informaci pochopitelně párujeme s osobními údaji, které máme k dispozici. Nijak ji však neuchováváme ani dále nezpracováváme, vyjma uchovávání v rámci historie transakcí dostupných na příslušném bankovním účtu. Tam tuto informaci vždy budeme uchovávat pro případ splnění našich povinností vyplývajících ze zákona nebo právních vztahů s Vámi. Náš přístup k informacím o bankovních účtech tedy vždy bude následovný: na náš účet bude zaúčtována platba na registrační poplatek – my provedeme přiřazení platby k registrovanému účastníkovi, tedy k Vašim osobním údajům, jinak ji však nezpracováváme – platba spolu s číslem účtu bude nadále dohledatelná v historii transakcí na našem účtu, dokud banka i my předmětné záznamy nezlikvidujeme. U plateb jiných než na registrační poplatky budeme postupovat obdobně. Chcete-li se tomu postupu vyhnout, provádějte příslušné platby v hotovosti (na místě nebo např. poštovní poukázkou). Co se čísla bankovního účtu týká, nevztahují se na něj další části tohoto poučení a vždy budeme postupovat ve smyslu tohoto odstavce.


Proč a k čemu tato data potřebujeme

Vaše identifikační údaje potřebujeme pro jedinečné určení Vaší osoby jako subjektu práv a povinností, která navzájem máme na základě právního vztahu vzešlého z Vaší registrace na některý z nabízených larpů. Stručně řečeno, abychom věděli, kdo nám za larp zaplatil (ale nejen to). Pro tyto účely je zcela obvyklé využívat jméno, příjmení, datum narození a bydliště.

Datum narození dále používáme pro kontrolu dalších povinností Vás hráčů, tedy zejména přítomnosti oprávněného, zletilého doprovodu u hráčů mladších patnácti let, potažmo souhlasu s účastí na larpu u hráčů starších patnácti let, leč stále nezletilých.

Státní příslušnost poté využíváme pro kontrolu povinnosti zahraničních hráčů vybavit se cestovním zdravotním pojištěním.

Vaše kontaktní údaje používáme pro komunikaci s Vámi, přičemž k tomu prakticky výhradně používáme Váš e-mail. Vaše e-mailová adresa také slouží jako jedinečný identifikátor Vašeho uživatelského účtu na těchto stránkách. Je tedy vyloučeno, aby zde bylo více účtů na jednu e mailovou adresu. Ostatní kontaktní údaje nepotřebujeme a nevyžadujeme, dáváme Vám však možnost je uvést.

Vaši přezdívku využíváme k pseudonymizaci Vašich osobních, zejména identifikačních a kontaktních, údajů – zobrazujeme ji ve výčtu přihlášených účastníků toho kterého larpu, dostupném každému přihlášenému uživateli těchto stránek. Taktéž se může zobrazovat ve veřejném výpisu účastníků toho kterého larpu na webových stránek daného larpu.

Vaši Skupinu využíváme taktéž k pseudonymizaci Vašich osobních údajů – zobrazujeme ji ve výčtu přihlášených účastníků toho kterého larpu, dostupném každému přihlášenému uživateli těchto stránek. Taktéž se může zobrazovat ve veřejném výpisu účastníků toho kterého larpu na webových stránek daného larpu.

Vaši zkušenost nevyžadujeme, nicméně pokud ji máme, využíváme jí k předběžnému hodnocení vyváženosti hry, v extrémních případech k zavedení balančních mechanismů. Nemáme-li dostatek relevantních informací o herní zkušenosti účastníků larpu, může vznikat významná převaha na jedné straně, což všem kazí zážitek ze hry (jedni si nezahrají vůbec, pro druhé je hra moc snadná).


Kdo Vaše data má (kdo jsme „my“) a komu je dáváme?

Provozovatelem těchto stránek je zapsaný spolek Moravian LARP, z. s., IČ 22669167, sídlem Starobrněnská 289/7, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaný pod spisovou značkou L 12656 u Krajského soudu v Brně. My také zpracováváme Vaše osobní data z těchto stránek.

Pokud není uvedeno jinak, jsme také organizátory larpů na těchto stránkách nabízených. Pokud je organizátorem larpu někdo jiný, je tu u dané akce uvedeno a organizátora je možno zjistit z webové prezentace daného larpu, na kterou bude u daného larpu umístěn odkaz. Registrací na larp kohokoliv jiného, než Moravian LARP, z. s., nabízený na těchto stránkách, nám dáváte souhlas a pokyn, abychom poskytli Vaše osobní údaje této jiné osobě za podmínek dohodnutých mezi Vámi a touto jinou osobou.

Tím se dostáváme k tomu, kdo se k Vašim osobním údajům u nás může dostat.

Není-li uvedeno jinak, úplný obsah Vašeho uživatelského profilu je přístupný pouze Vám a provozovateli těchto stránek.

Vaše osobní údaje pak poskytneme rovněž organizátorům larpu, na který se zaregistrujete. U larpů pořádaných provozovatelem těchto stránek je možné si úplný seznam organizátorů daného larpu vyžádat na e-mailové adrese mealtiner@moravianlarp.eu.

Vaše kontaktní údaje a herní údaje pak můžeme poskytnout dalším osobám odlišným od organizátorů daného larpu, ale současně osobám larpu se účastnících. Těmto osobám jsou předmětné údaje poskytovány výhradně za účelem zkvalitnění Vašeho zážitku z larpu a je jim výslovně zakázáno překročit při nakládání s Vašimi údaji rozsah tohoto souhlasu. (Typicky se jedná o různé generály/vůdce frakcí, kteří chtějí před začátkem larpu komunikovat se „svými lidmi“ a domlouvat se na herním postupu a dalších věcech). Těmto lidem také někdy poskytujeme hromadnou informaci o věku všech pro ně relevantních osob. Tuto informaci (o věku) však poskytujeme bez spojitosti s ostatními osobními údaji a pouze u skupin, jejichž velikost znemožňuje přiřazení informace o věku ke konkrétním osobám (typicky: „máš v armádě tři lidi pod patnáct, dalších tři náctileté, pět lidí přes pětadvacet a zbytek je někde mezi tím“).

Vaše přezdívka je údaj, který je přístupný všem přihlášených uživatelům těchto stránek ve výpisu larpů, na které jste se registrovali. Také jej postupujeme přímo spolu s kontaktními a herními údaji, kde přezdívku používáme k nahrazení Vašich identifikačních údajů.


Která data uchováváme a jak, a jaká k těmto datům máte práva?

Uchováváme veškerá osobní data, která nám poskytnete. Důvod k tomu je prostý. Smyslem těchto stránek a Vašeho uživatelského profilu na nich je, abyste při registraci na každý nový larp nemuseli pokaždé znovu vyplňovat osobní údaje, které potřebujeme (tedy ty, které při zakládání uživatelského profilu označujeme jako doporučené) nebo které nás zajímají (ty ostatní). Jestliže bychom tedy tato data neuchovávali, neměly by tyto stránky smysl.

Máte právo od nás požadovat informaci, jaké všechny osobní údaje o Vás uchováváme. Tímto Vám sdělujeme, že jsou to ty údaje, které vidíte na svém uživatelském profilu. Kromě toho omezenou dobu uchováváme rovněž data o larpech, kterých jste se zúčastnili.

Rovněž máte právo na to, aby Vaše, námi uchovávané a zpracovávané, osobní údaje byly aktuální. Aktualizaci osobních údajů můžete provést sami v rámci správy Vašeho uživatelského profilu. Jelikož e-mailová adresa je jedinečným identifikátorem uživatelského profilu, lze její „změny“ dosáhnout pouze smazáním starého profilu a založením nového.

Rovněž máte právo na to, aby Vaše osobní údaje byly vymazány, abychom na Vás tzv. zapomněli. Realizace tohoto práva probíhá různě:

Ohledně uplatnění práv pro správu Vašich osobních údajů využijte možností uživatelského profilu na těchto stránkách, nebo kontaktujte jejich provozovatele na adrese mealtiner@moravianlarp.eu.

Osobní údaje uvedené v uživatelském profilu na těchto stránkách jsou uchovávány v digitální podobě na serverech poskytovatele webového hostingu, společnosti IGNUM, s.r.o.

K jednotlivým larpům (na místě) jsou pak Vaše osobní údaje vedeny a ověřovány v papírové podobě a v té jsou také posléze uchovávány na adrese sídla provozovatele těchto stránek, na adrese předsedy spolku Moravian LARP, z. s. nebo na adrese organizátora dané akce. Jejich likvidace probíhá spálením v kamnech nejpozději do pěti let od uplynutí předmětného larpu.

Dojde-li k narušení zabezpečení prostoru, kde jsou Vaše osobní údaje uchovávány, s podezřením na únik informací, máme povinnost Vás o tom informovat – a také tak učiníme.


Marketing s osobními údaji (je fuj)

Žádným způsobem nebudeme zpracovávat nebo předávat Vaše osobní údaje za účelem tvorby zisku, k reklamním nebo jiným obchodním účelům.

Jedinou „výjimkou“ je, že Vás můžeme pozvat na akce, jejichž předcházejících ročníků jste se účastnili. Máte samozřejmě možnost takové zpracování Vašich osobních údajů odmítnout, nicméně, pěkně prosíme, dopřejte nám jej. Akce koneckonců děláme pro Vás a Ferrari jsme si za to nikdy nikdo nekoupili (ani trabanta).


Už je to všechno?

Budete-li mít jakékoliv doplňující dotazy, připomínky, námitky nebo Vám prostě jen bude smutno, kontaktujte provozovatele těchto stránek na mealtiner@moravianlarp.eu.

Abyste byli způsobilí nám tohle všechno odkývat, musíte mít 18 let a více – pokud nemáte, zavolejte k počítači Vaše zákonné zástupce, ať si to přečtou a odsouhlasí za Vás. Pokud můžete kývat a nebylo Vám 18, pak podvádíte a hned mazejte pro ty rodiče.